Home страница Архив The Main Business Processes of the Service Special Medical Equipment Company

The Main Business Processes of the Service Special Medical Equipment Company

Branch Economy and State Regulation , UDC: 338.45:61 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.22.4.4
References
1. Frolov Yu.V. Upravlenie znaniyami: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury'. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Yurajt, 2019. 324 s.
2. Frolov Yu.V., Sery'shev R.V. Strategicheskij menedzhment. Formirovanie strategii i proektirovanie biznes-processov: ucheb. posobie dlya bakalavriata i magistratury' / pod red. Yu.V. Frolova. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Yurajt, 2019. 166 s.
3. Programma Bizagi Modeller versii 3.4.1. Rezhim dostupa: https://www.bizagi.com/ en/products/bpm-suite/modeler, svobodny'j (data obrashheniya: 17.06.2019).
4. Specifikaciya Notacii BPMN 2.0. 2011. Rezhim dostupa https://www.omg.org/spec/ BPMN/2.0/PDF, svobodny'j (data obrashheniya: 17.06.2019).
Download file .pdf 1.03 Mb