Home Releases 2023 №2 (36)

EVALUATION OF REGIONAL EFFICIENCY OF ECO-BALANCED DEVELOPMENT

Regional Economy , UDC: 332.142.6:330.34 DOI: 10.25688/2312-6647.2023.36.2.06

Authors

  • Gevrasyova Anna Pavlovna PhD in Economics, Associate Professor

Annotation

Based on the generalization and systematization of approaches to measuring the sustainability and balance of regional development, the article proposes an author’s approach to assessing the regional effectiveness of eco-balanced development. The developed system of indicators of economic, environmental and social dynamics takes into account the main indicators of sustainable development, «green» growth and corresponds to the priorities of the national and regional economy. The scientific basis of the study is the theory of economic growth and balanced development, taking into account the provisions of the concept of sustainable development. In the process of scientific research, the following research hypothesis was put forward: the regional efficiency of eco-balanced development is ensured on the basis of the coordinated interaction of economic, environmental and social spheres with their positive dynamics, which determines economic growth and maintains the ecological balance of the territory.

How to link insert

Gevrasyova, A. P. (2023). EVALUATION OF REGIONAL EFFICIENCY OF ECO-BALANCED DEVELOPMENT Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2023 №2 (36), 68. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2023.36.2.06
References
1. 1. Vasil`czov V. S., Yashalova N. N., Yakovleva E. N., Xarlamov A. V. Nacional`naya klimaticheskaya politika: konceptual`ny`e osnovy` i problemy` adaptacii [National climate policy: conceptual foundations and problems of adaptation] // E`konomika regiona [Economics of the region]. 2021. T. 17, vy`p. 4. S. 123−136. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-4-6 2. Garkavaya V. G. Metodika integrirovannoj ocenki ustojchivosti razvitiya regionov (na primere oblastej Respubliki Belarus`) [Methods of integrated assessment of the sustainability of the development of regions (on the example of the regions of the Republic of Belarus)] // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Belarusian State University of Economics]. 2007. № 4. S. 59–65. 3. Gevraseva A. P. Ocenka sbalansirovannosti regional`noj e`konomiki na osnove principa «zolotogo secheniya» [Assesment of the balance of the regional economy based on the «golden section» principle] // Trudy` BGTU. Series 5: E`konomika i upravlenie. [Proceedings of BSTU. Issue 5, Economics and Management]. 2021. № 2 (250). S. 76−82. 4. Groshev A. R. Analiz metodicheskix podxodov k ocenke VVP s uchetom e`kologicheskogo faktora [Analysis of methodological approaches to assessing GDP taking into account the environmental factor] // Izvestiya Tomskogo politexnicheskogo universiteta. Social`no-e`konomicheskie i gumanitarny`e nauki. [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Socio-economic and humanitarian sciences]. T. 309. 2006. № 4. S. 213−218. 5. «Zelenaya e`konomika»: evrazijskoe prostranstvo [«Green Economy»: Eurasian space]: monografiya / pod red. A. V. Neverova, N. A. Borisenko. Bishkek: Izd-vo KRSU, 2021. 394 s. DOI: 10.36979/978-9967-19-882-1-2022 6. Komarov V. M., Koczyubinskij V. A., Akimova V. V. Strategii ustojchivogo razvitiya vs tradicionny`e podxody`: predpochteniya obshhestva [Strategies for sustainable development vs. traditional approaches: society’s preferences] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. E`konomika. [Moscow University Bulletin. Series 6. Economy]. 2020. № 6. S. 124–146. DOI: 10.38050/01300105202067 7. Nacional`naya strategiya ustojchivogo social`no-e`konomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus` na period do 2020 goda [National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period up to 2020] / Nacional`naya komissiya po ustojchivomu razvitiyu Resp. Belarus`; redkollegiya: Ya. M. Aleksandrovich [i dr.]. Minsk: Yunipak, 2004. 200 s. 8. Neverov A. V., Masilevich N. A. Ocenka ustojchivosti razvitiya e`kologoorientirovannogo regiona [Evaluation of sustainable development of an ecologically oriented region] // Trudy` BGTU. Series 5: E`konomika i upravlenie. [Proceedings of BSTU. Issue 5, Economics and Management]. 2016. № 7. S. 98–103. 9. Regiony` Respubliki Belarus`, 2021 [Regions of the Republic of Belarus, 2021]: stat. sb. (T. 1) / redkol.: I. V. Medvedeva (pred.) [i dr.]. Minsk: Nacz. stat. kom. Resp. Belarus`, 2021. 776 s. 10. Selyuzhiczkaya T. V., Bud`ko O. N. Ranzhirovanie regionov Belarusi na osnove razrabotki sistemy` e`kologo-e`konomicheskix pokazatelej [Ranking of regions of Belarus based on the development of a system of environmental and economic indicators] // E`konomika. Upravlenie. Innovacii. [Economics. Control. Innovation. ]. 2019. № 1 (5). S. 11–16. 11. Soshnikova L. A. Teoriya i metodologiya postroeniya modificirovannogo mezhotraslevogo balansa (e`kologo-e`konomicheskij aspekt) [Theory and methodology of constructing a modified intersectoral balance (environmental and economic aspect)]: monografiya. Minsk: BGE`U, 2009. 237 s. 12. Statisticheskij ezhegodnik Gomel`skoj oblasti, 2021 [Statistical Yearbook of the Gomel region, 2021]: stat. sb. / redkol.: V. V. Pernikov (pred.) [i dr.]. Gomel`: Glavnoe stat. upravlenie Gomel`skoj oblasti, 2021. 432 s. 13. Tret`yakova E. A., Osipova M. Yu. Sochetanie statisticheskogo i dinamicheskogo podxodov v ocenke ustojchivogo razvitiya regional`ny`x social`no-e`konomicheskix sistem [Combination of statistical and dynamic approaches in assessing the sustainable development of regional socio-economic systems] // Vestnik Perm. un-ta. [Bulletin of the Perm University]. 2016. № 2 (29). S. 79–91. 14. E`konomika prirodopol`zovaniya [Economics of nature management] / A. V. Neverov [i dr.]; pod obshh. red. A. V. Neverova. Minsk: Kolorgrad, 2016. 400 s. 15. Adda J., Dustmann C., Görlach J.-S. The Dynamics of return migration, human capital accumulation, and wage assimilation // The Review of Economic Studies. 2022. Vol. 89. Issue 6. P. 2841–2871. DOI: 10.1093/restud/rdac003 16. Basu S., Pascali L., Schiantarelli F., Serven L. Productivity and the Welfare of Nations // Journal of the European Economic Association. 2012. Vol. 20. Issue 4. P. 1647–1682. DOI: 10.1093/jeea/jvac002 17. Hassler J., Krusell P., Olovsson C. Presidential address 2020 suboptimal climate policy // Journal of the European Economic Association. 2021. Vol. 19. Issue 6. P. 2895–2928. DOI: 10.1093/jeea/jvab048
Download file .pdf 411.83 kb