Home Releases 2016, №1 (7)

The Shortage of Humanitarian Competencies in Moscow: Experience of Empirical Research

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 330.117
References
1. Vesmanov D.S., Vesmanov S.V. Kar'era pedagogicheskix rabotnikov v Moskve: perspektivy' rosta i monetarny'j aspekt // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogiche-skogo universiteta. Seriya: E'konomika. 2013. № 3 (24). S. 45-51.
2. Vesmanov S.V., Vesmanov D.S. Metody' i instrumenty' proektnogo managemen-ta v upravlenii obrazovatel'ny'mi sistemami // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda-gogicheskogo universiteta. Seriya: E'konomika. 2012. № 6 (18). S. 42-50.
3. Vesmanov S.V., Vesmanov D.S., Zhad'ko N.V., Akopyan G.A. Podgotovka peda-gogov v issledovatel'skoj magistrature: opy't Moskovskogo gorodskogo pedagogiche-skogo universiteta // Psixologicheskaya nauka i obrazovanie. 2014. T. 19. № 3. S.160-167.
Download file .pdf 505.05 kb