Home Releases 2016, №1 (7)

Standards of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) about Coordination between Supreme Audit Institutions and Internal Auditors in the Public Sector

Finances and financial relationships , UDC: 336.1
References
1. О buxgalterskom uchete. Federalny'i zakon № 402-FZ ot 06.12.2011.
2. GrachevaM.V. Vnutrennij kontrol' i audit v organax gosudarstvennogo upravleniya razvity'x stran. M.: IME'MO RAN, 2008. 72 s.
3. Shinkaryova O.V. Vnutrennij audit kak faktor razvitiya municipal'ny'x obrazova-nii. // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: E'ko-
4. nomika. 2015. № 2. S. 89-95.
5. INTOSAI GOV 9100. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. URL: http://www.issai.org/intosai-guidance-for-good-governance-(intosai-gov)/ (data obrashheniya: 07.09.2015).
6. INTOSAI GOV 9150. Coordination and Cooperation between SAIs and Internal Auditors in the Public Sector. URL: http://www.issai.org/intosai-guidance-for-good-governance-(intosai-gov)/ (data obrashheniya: 07.09.2015).
7. ISSAI 100. Fundamental Principles of Public-Sector Auditing. URL: http://www. issai.org/3-fundamental-auditing-principles/ (data obrashheniya: 21.08.2015).
8. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. URL: http:// www.issai.org/intosai-guidance-for-good-governance-(intosai-gov)/ (data obrashheniya:
9. 21.08.2015).
Download file .pdf 242.35 kb