Home Releases 2016, №2 (8)

Main Objectives and Questions of Need of the Compliance Function in Insurance Companies

Functional areas of management , UDC: 332.1

Authors

  • Koltakova Irina Aleksandrovna Ph.D. (Economics), senior lecturer of economy and accounting department, V.Ya. Kikotya Moscow University of Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: koltakova.mvd@yandex.ru
References
1. Basel Committee on Banking Supervision: Compliance and Compliance Function
2. in Banks. April. 2005.
3. Borodin A.G. Komplaens: problema minimizacii nefinansovy'x riskov v korpo-rativnom upravlenii // Finansovy'j universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. Vestnik Universiteta. 2015. № 10. S. 157-162.
4. Borodin A.G. Process vnedreniya sistemy' komplaens v korporativnoe upravlenie // Sbornik nauchny'x statej : v 3 ch. / Fin. un-t pri Pravitel'stve Ros. Federacii. M., 2015.
5. S. 44-49.
6. Vavilina A.V. Komplaens v sisteme korporativnogo upravleniya // Sbornik nauch-ny'x statej : v 3 ch. / Fin. un-t pri Pravitel'stve Ros. Federacii. M., 2015. S. 75-81.
7. Tuzovskij A.S. Komplaens-kontrol' v strukture GR-menedzhmenta kompanii: na puti k strategicheskomu my'shleniyu // Vestnik zabajkal'skogo gosudarstvennogo uni-versiteta. 2015. № 8 (123) S. 82-87. '
8. Sharipov K.A., LutfUllin Yu.R. Rol' komplaens v bankovskoj deyatel'nosti // Sovremennoe biznes-prostranstvo: aktual'ny'e problemy' i perspektivy'. 2015. № 1 (4). S. 117-120.
9. Popova D.A., Goncharov A.S. Ispol'zovanie komplaens-kontrolya v deyatel'nosti kommercheskix organizacij // Nauka XXI veka: teoriya, praktika i perspektivy': materialy' Mezhdunar. nauchno-prakt. konfer. 2015. S. 137-140.
Download file .pdf 255.36 kb