Home Releases 2016, №4 (10)

Information Support of Work of the Enterprise

Functional areas of management , UDC: 338.2
References
1. Aleksejcheva E.Yu. Innovacii kak faktor povy'sheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya // Pivo i napitki. 2005. № 5. S. 12-14.
2. Aleksejcheva E.Yu. Integraciya predpriyatij kak faktor obespecheniya konkurentosposobnosti // Pishhevaya promy'shlennost'. 2005. № 7. S. 42.
3. Aleksejcheva E.Yu., Magomedov M.D., Stroev V.V. Povy'shenie e'ffektivnosti razvitiya predpriyatij pishhevoj promy'shlennosti // Pishhevaya promy'shlennost'. 2011. № 11. S. 40-43.
4. Magomedov M.D., Aleksejcheva E.Yu. Konkurentosposobnaya sistema upravle-niya predpriyatiem // Pishhevaya promy'shlennost'. 2001. № 7. S. 22.
5. Magomedov M.D., Aleksejcheva E.Yu. Optimizaciya assortimenta produkcii — predposy'lka povy'sheniya konkurentosposobnosti // Pishhevaya promy'shlennost'. 2001. № 5. S. 42.
6. Oganesyancz L.A., Sarkisov G.I., Magomedov M.D., Aleksejcheva E.Yu. E'ffektivnost' razvitiya predpriyatij pivovarennoj otrasli // Pivo i napitki. 2012. № 3. S. 4-8.
Download file .pdf 260.16 kb