Home Releases 2015, №3 (5)

Development of Cooperation within BRICS: Directions and Inconsistencies

Business Administration
References
1. 1.   Abanina I.N. Nacionalʼnyʼe osobennosti organizacii biznesa v usloviyax glo-balizacii mirovoj eʼkonomiki // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Eʼkonomika. 2011. № 2. S. 149–155.
2. 2.   Abanina I.N. Na voprosyʼ chitatelej otvechaet Abanina I.N. // Prikladnyʼe eʼkonomicheskie issledovaniya. 2015. № 5. S. 75–81
Download file .pdf 382.38 kb