Home Releases 2019, №1 (19)

Economic-Mathematical Model of Generalized Innovation Indicators

Functional areas of management , UDC: 338.22.021.4 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.19.1.07

Authors

  • Raupov Komildzhon Samievich Ph.D. (Economics), senior lecturer of the department of World Economics, faculty of Engineering and Economics, Academician M. Osimi Polytechnic Institute of the Tajik Technical University, Khujand. E-mail: komiljon001@mail.ru

How to link insert

Raupov, K. S. (2019). Economic-Mathematical Model of Generalized Innovation Indicators Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (19), 79-89. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2019.19.1.07
References
1. AntonyukL.L., PoruchnikA.M., Savchuk V.S. Innovacii: teoriya, mexanizm razra-botki i komercializacii. K.: KNEU, 2003. 394 s.
2. Minakov V.F., Minakova T.E., Barabanova M.I. E'konomiko-matematicheskaya model' e'tapa kommercializacii zhiznennogo cikla innovacij // Nauchno-texnicheskie vedomosti SPbGPU. Seriya: «E'konomicheskie nauki». 2012. № 2.
3. ChursinA.A., Okat'evaN.A. Innovacii i investicii v deyatel'nost' organizacii: mono-grafiya. M.: Mashinostroenie, 2010. 469 s.
4. ShkvariyaL.V., Rusakovich V.I., RaupovK.S. Respublika Tadzhikistan v usloviyax globalizacii: novy'e vozmozhnosti i vy'zovy': monografiya. Xudzhand: Me"roch, 2016.
5. 396 s.
Download file .pdf 363.67 kb