Home Releases 2018, №2 (16)

Social and Psychological Aspects of Staff Management

Functional areas of management , UDC: 005.95

Authors

  • Gushchina Olga Mikhailovna Postgraduate student of the department of Economy and Management, Institute of the Humanities and management, MCU. E-mail: olgagushchina@list.ru

How to link insert

Gushchina, O. M. (2018). Social and Psychological Aspects of Staff Management Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №2 (16),
References
1. Upravlenie personalom: uchebnik dlya vuzov / pod red. T.Yu. Bazarova, B.L. Eremina.
2. M.: Moskovskie uchebniki, 2013. 423 s.
3. Upravlenie personalom organizacii: uchebnik / pod red. A.Ya. Kibanova.
4. M.: Infra-M, 2015. 158 s.
5. Upravlenie organizaciej: uchebnik / pod red. A.G. Porshneva, Z.P. Rumyancevoj,
6. N.A. Solomatina. 2-e izd., pererab. i dop. M., 2015. 669 s.
7. Xant I., Suvorova I., Ageev S. Rossijskij menedzhment: mezhdu proshly’m
8. i budushhim // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2014. № 2. S. 42–67.
9. Yarosh A.B., Yarosh H.H. Problemy’ regional’nogo i municipal’nogo upravleniya:
10. sb. dokladov mezhdunarod. nauch. konf. (Aprel’ 2016 g.). M.: RGGU, 2016.
Download file .pdf 246.27 kb