Home Releases 2015, №1 (0)

Research of Approaches to the Definition of the Notion "Demand"

Marketing Management
References
1. 1.   BasovskijL.E. Marketing: kurs lekcij. M.: INFRA-M, 2001. 219 s.
2. 2.   Basovskij L.E. Prognozirovanie i planirovanie v usloviyax ry'nka. M: INFRA-M. 2002. 258 s..
3. 3.   Belyaev V.I. Marketing: osnovy' teorii i praktiki: uchebnik. 2-е izd. M.: KNORUS, 2007. 672 s.
4. 4.   Golubkov E.P. Marketingovy'e issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika. M.: Finpress, 1998.416 s.
5. 5.   Golubkov E.P. Marketingovy'e issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika: uchebnik. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Finpress, 2008. 496 s.
6. 6.   Dubrovin LA. Marketingovy'e issledovaniya: uchebnoe posobie. 2-е izd. M.: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i K», 2009. 276 s.
7. 7.   Dubrovin LA. Povedenie potrebitelej: ucheb. posobie. 3-е izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i K», 2010. 312 s.
8. 8.   Eroxina L.I., Bashmachnikova E.V., Romaneeva E.V. Marketing v optovoj i roz-nichnoj torgovle: ucheb. posobie. M.: KNORUS, 2007. 248 s.
9. 9.   Igrunova O.M. Sovremenny'e podxody' к analizu i razvitiyu sfery uslug v regio-nax: monografiya. 2-е izd., pererab. i dop. M.: Izd-vo MGADA, 2011. 183 s.
10. 10.   Il'enkova N.D. Spros: analiz i upravlenie: ucheb. posobie / Pod red. I.K. Be-lyaevskogo. M.: Finansy' i statistika, 1997. 160 s.
11. 11.   Informacionny'e texnologii v marketinge: uchebnik dlya vuzov / G.A. Titorenko, G.L. Makarova, D.M. Dajitbegov i dr.; pod red. G.A. Titorenko. M.: YuNITI-DANA, 2000. 335 s.
12. 12.   Kameneva KG., Polyakov V.A. Marketingovy'e issledovaniya: ucheb. posobie. M.: Vuzovskij uchebnik, 2010. 439 s.
13. 13.   Kotler F. Marketing menedzhment. SPb.: Piter Kom, 1999. 896 s.
14. 14.   Kotlyar A.E'. Vozmozhnosti minimizacii bezraboticzy' v Rossii // Chelovek i trud. 2001. №9. 72 s..
15. 15.   Krivosheeva T.M. Formirovanie sprosa naseleniya na tovary' i uslugi v usloviyax razlichny'x mexanizmov funkcionirovaniya e'konomiki: dis. ... kand. e'kon. nauk (08.00.05). M., 2006. 271 s.
16. 16.   Lamben Zhan-Zhak Menedzhment, orientirovanny'j na ry'nok. SPb.: Piter, 2004. 800 s.
17. 17.   Marketing: slovar' / G.L. Azoev, PS. Zav'yalov, L.Sh. Lozovskij, A.G. Porshnev, B.A. Rajzberg. M.: NPO «E'konomika», 2000. 362 s.
18. 18.   Morozov Yu. V. Osnovy'marketinga: ucheb. posobie dlya vuzov. 4-e izd., ispr. i dop. M.: Izdat. dom «Dashkov i K», 2002. 154 s.
19. 19.   Pinkovskaya S. V. Prognozirovanie platezhesposobnogo sprosa naseleniya na tova­ry' dlitel'nogo pol'zovaniya: avtoref. dis. ... kand. e'kon. nauk. SPb., 1993. 25 s.
20. 20.   Sovremennaya e'konomika truda: monografiya / Ruk-Г avtor. kol-va i nauchn. red. V.V. Kulikov; Institut truda Mintruda Rossii (Nil truda). M.: ZO «Finstatisform», 2001. 205 s.
21. 21.   Statistika ry'nka tovarov i uslug: uchebnik / I.K. Belyaevskij, G.D. Kulagina, A.V. Korotkov i dr.; pod red. I.K. Belyaevskogo. M.: Finansy' i statistika, 1995. 432 s.
22.
23.
Download file .pdf 355.15 kb