Home Releases 2016, №1 (7)

Problems and Contradictions of Modernization of Russian Education and Their Influence on Quality of Education and Freedom of Choice

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 371+37.08

Authors

  • Vartanian Evgeniy Vaganovich Postgraduate student, Institute of management, MCU. E-mail: indulgence490@gmail.com
  • Novikova Valentina Fedorovna Doctor of Economics, professor of department of economics, mathematics, financial and accounting disciplines, Institute of management, MCU. E-mail: novikova_111@mail.ru

How to link insert

Vartanian, E. V. & Novikova, V. F. (2016). Problems and Contradictions of Modernization of Russian Education and Their Influence on Quality of Education and Freedom of Choice Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №1 (7),
References
1. Kompetentnostny'j podxod v vy'sshem e'konomicheskom obrazovanii: mat-ly' mezhvuz. metod. konfer. M.: Al'fa-M, 2010.
2. Larina S.E., Novikova V.F. Finansovoe obespechenie obrazovaniya: uchebno-metod. posobie. M.: RAGS, 2007.
3. Obrazovanie v RF 2012: statistich. sbornik. M.: Rosstat, 2012.
4. Sovetskij e'nciklopedicheskij slovar'. M.: Sovetskaya e'nciklopediya, 1980.
5. FridmenM., XajekF. O svobode. M.: Tri kvadrata, 2003.
6. Yurzhakova T., Karakchieva I. Finansirovanie sistemy' obrazovaniya Rossii (dinamika rasxodov na obrazovanie: rossijskij i mezhdunarodny'j opy't) // Nauka, texnika i obrazovanie. 2015. № 2 (8).
Download file .pdf 260.58 kb