Home Releases 2016, №4 (10)

Improvement of a System of Control of Educational Process in Higher Educational Institution on the Basis of Value Approach

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 378.14

Authors

  • Suhov Andrej Alekseevich Engineer, Institute of Management, MCU. E-mail: suhovandrei@mail.ru

How to link insert

Suhov, A. A. (2016). Improvement of a System of Control of Educational Process in Higher Educational Institution on the Basis of Value Approach Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (10),
References
1. Rachkov V.S., Kopnov V.A. Atributy' celej obrazovatel'noj organizacii // Nauchny'j dialog. 2014. № 11-35. S. 56-74.
2. Samarskij A.N. Stanovlenie cennostnogo podxoda v obrazovanii Rossii: avtoref. dis. Volgograd, 2011. 14 s.
3. Sokol'skaya M.V., Olifer O.O. Lichnost' prepodavatelya kak model' professional'nogo stanovleniya lichnosti studenta // Vestnik kemerovskogo gosudarstven-nogo universiteta. 2014. № 3-1. S. 143-147.
4. Fridman L.M., Kulagina I.Yu. Psixologicheskij spravochnik uchitelya. М.: Pros-veshhenie. 1991.
5. Czy'ganov A.V Innovacionny'e podxody' v modelirovanii uchebnogo processa // Vestnik gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Grecena. 2010. № 136. S.136-143.
6. Davidov E., Schmidt P., Schwartz S. Bringing values back in: The adequacy of the Euro­pean social survey to measure values in 20 countries // Public Opinion Quarterly. 2008. P. 423.
7. Schwartz S., Bilsky W. Toward a Universal Psychological Structure of Human Values // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. Vol. 58. № 5. P. 550-562.
Download file .pdf 378.12 kb