Home Releases 2015, №2 (4)

Complex Approach to the Human Resources Management in Organization

Business Administration
References
1. 1.   Bazarov T.Yu. Upravlenie personalom. M.: Akademiya, 2013.
2. 2.   Biktyakov K.S. Adaptivnostʼ sistemyʼ upravleniya personalom: uchebnoe posobie. M.: Sputnik+, 2013. 244 s.
3. 3.   Zhuravlev P.V., Kartashov S.A., Mausov N.K., Odegov Yu.G. Texnologiya uprav-leniya personalom. Nastolʼnaya kniga menedzhera. M.: Eʼkzamen, 1999.
4. 4.   Kibanov A.Ya. Osnovyʼ upravleniya personalom: uchebnik. M.: INFRA-M, 2012. 447 s.
5. 5.   Meskon M., Alʼbert M., Xedouri F. Osnovyʼ menedzhmenta. M.: Vilʼyams, 2009.
6. 6.   Motyʼshina M.S. Issledovanie sistem upravleniya: uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo Mixajlova V.A., 2006. 224 s.
7. 7.   Odegov Yu.G., Zhuravlev P.V. Upravlenie personalom: uchebnik. M.: Finstat-inform, 1997.
8. 8.   Polzunova N.N., Kraev V.N. Issledovanie sistem upravleniya: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Akademicheskij prospekt, 2004.
Download file .pdf 312.89 kb