Home Releases 2016, №4 (10)

Approaches to Assessment of Educational Efficiency of Implementation of Information and Communication Technologies in the School Taking into Account the Implementation of the Project "School of New Technologies"

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 373.1

Authors

  • Istochnikov Viktor Vyacheslavovich Senior lecturer of Directorate of Educational Programs, MCU. E-mail: victori.59@mail.ru

How to link insert

Istochnikov, V. V. (2016). Approaches to Assessment of Educational Efficiency of Implementation of Information and Communication Technologies in the School Taking into Account the Implementation of the Project "School of New Technologies" Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (10),
References
1. Vesmanov S.V., Istochnikov V.V. Texnologiya ball'no-rejtingovoj ocenki znanij v sisteme virtual'nogo kampusa MGPI // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda-gogicheskogo universiteta. Seriya: «E'konomika». 2010. № 4. S. 160-163.
2. Vesmanov S.V., Vesmanov D.S., Zhad'ko N.V., Akopyan G.A. Podgotovka peda-gogov v issledovatel'skoj magistrature: opy't Moskovskogo gorodskogo pedagogiche-skogo universiteta // Psixologicheskaya nauka i obrazovanie. 2014. T. 19. № 3. S. 160-167.
3. Vesmanov D.S., Vesmanov S.V. Kar'era pedagogicheskix rabotnikov v Moskve: perspektivy' rosta i monetarny'j aspekt // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda-gogicheskogo universiteta. Seriya: «E'konomika». 2013. № 3 (24). S. 45-51.
4. Vesmanov S.V., Vesmanov D.S. Metody' i instrumenty' proektnogo menedzhmen-ta v upravlenii obrazovatel'ny'mi sistemami // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda-gogicheskogo universiteta. Seriya: «E'konomika». 2012. № 6 (18). S. 42-50.
Download file .pdf 287.87 kb