Home Releases 2021, №2 (28)

Features of Financial Logistics in Russian Institutions of Secondary Vocational Education

Management in Education , UDC: 336.61 DOI: 10.25688/2312-6647.2021.28.2.8

Authors

  • Mustafina Zulfiya Shamilevna MCU post-graduate student, teacher of special disciplines at the First Moscow Educational Complex. E-mail: mzs@artcollege.ru

How to link insert

Mustafina, Z. S. (2021). Features of Financial Logistics in Russian Institutions of Secondary Vocational Education Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №2 (28), 88-94. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2021.28.2.8
References
1. Aleksandrov O. A. Logistika: ucheb. posobie. M.: INFRA-M, 2018. 216 s.
2. Indikatory' obrazovaniya: 2020: stat. sb. / N. V. Bondarenko, D. R. Borodina, L. M. Goxberg i dr.; Nac. issled. un-t «Vy'sshaya shkola e'konomiki». M.: NIU VSHE',
3. 496 s.
4. O realizacii gosudarstvennoj politiki v sfere obrazovaniya: doklad Pravitel'stva Rossijskoj Federacii Federal'nomu Sobraniyu Rossijskoj Federacii. [E'lektronny'j resurs] // Pravitel'stvo Rossii: oficial'ny'j sajt. URL: http://government.ru/info/20354/ (data obrashheniya: 12.01.2021).
5. O rezul'tatax monitoringa kachestva podgotovki kadrov v 2019 godu. M.: MIRE'A Rossijskij texnologicheskij universitet, 2019. 39 s.
6. Obrazovanie v cifrax: 2020: kr. stat. sb. / L. M. Goxberg, O. K. Ozerova, E. V. Sautina, N. B. Shugal'; Nac. issled. un-t «Vy'sshaya shkola e'konomiki». M.: NIU VSHE', 2020. 120 s.
7. Trud i zanyatost' v Rossii: 2019: stat. sb. / Gos. kom. Ros. Federacii po statistike (Goskomstat Rossii); red. kol.: K. E'. Lajkam i dr. M.: Rosstat, 2019. 135 c.
8. Turinskij process 2018-2020 Rossijskaya Federaciya: otchet. [E'lektronny'j resurs] // The European Training Foundation = Evropejskij fond obrazovaniya (EFO). URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-06/trpreport_2019_russia_ru.pdf (data obrashheniya: 12.01.2021).
9. E'volyuciya finansirovaniya sistemy' SPO: na puti k chastno-gosudarstvennomu partnerstvu / I. V. Abankina, F. F. Dudy'rev, I. D. Frumin, A. I. Shabalin; Nac. issled. un-t «Vy'sshaya shkola e'konomiki», Institut obrazovaniya. M.: NIU VSHE', 2017. 28 s. (Sovre-mennaya analitika obrazovaniya. 2017. № 8 (16)).
Download file .pdf 272.73 kb